ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục
Relics Tour Mantras (Track: 1, 2, 3)
Relic Invitation (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
10 Mantras (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
6 Mantras (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
8 Mantras (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
Mantras De Luna (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Phật Mẫu Bạch Tán Cái Đà Ra Ni - Sitatapatra (Track: 1)

Bách Tự Chân Ngôn - One Hundred Syllable Mantra (karaoke version)

Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa - VAJRASATTVA MANTRA

Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome