ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục


Đường Về Chùa Đại Nhật Như Lai
The Way To Maha Vairocana Buddhist Meditation Center

Địa Chỉ/ Address:
Chùa Đại Nhật Như Lai
1631 South White Rd
San Jose, CA 95127
USA


Tel. & Fax:
(408)926-1998

Email:
mailto:Thongdat72@yahoo.com

Xin quí Phật tử điền vào địa điểm của quí Phật tử ở trong box " From"rồi sao đó bấm "Go"


Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome