ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục


Thư Ngỏ

Kính bạch Chư Tôn Đức, Tăng, Ni
Kính thưa Quý Thiện Nam, Thiện Nữ Phật tử, Đọc giả xa gần

Thấm thoát ngôi chùa Đại Nhật Như Lai “Maha Vairocana Buddisht Temple” đã hơn mười năm thành lập, với sự nghiệp “Tác Như Lai Sứ, Hành Như Lai Sự” “Hoằng Pháp Hành Gia Vụ”, “tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn”. Để thực hiện được những ngạn ngữ trên đây, chúng con đương thực hiện, được sự thương quý trên Chư Tôn Thiền Đức hỗ trợ, động viên, dưới được quý thiện nam, thiện nữ xa gần ngày đêm hết lòng lo lắng thăm hỏi, giúp đỡ tịnh tài, tịnh vật; duy trì, phát triển ngôi chùa chung. Ngoài phần nghi lễ, đáp ứng nhu cầu tâm linh, cần phải phổ biến thông tin cập nhật những tinh hoa của Đạo Phật, chúng con đã thực hiện trang nhà của Chùa Đại Nhật Như Lai vào năm 2000 do sự phát tâm của quý Đạo hữu Nguyễn Thanh Bạch và Nguyễn Châu tại thành phố Northbright Nam Cali. Sống được 5 năm, đến đầu năm 2005 thiếu trợ duyên, trang nhà đành im lặng.

Nay với nhu cầu “Hoằng Pháp Hành Gia Vụ” được sự động viên thao thức từ những Đạo hữu Lê Quang, Nguyễn Trọng Nhi, Lê Nguyên Khoa, Đỗ Quang Hưng, Jimmy Phạm,v.v… với sự quan tâm của quý đọc giả, quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý thiện nam, thiện nữ muốn cho trang nhà sống lại với lòng phụng sự tha nhân. Xin mỗi thành viên hoan hỷ đóng góp vào trang nhà mỗi ngày một phong phú trên con đường Hoằng Pháp lợi sanh, để duy trì, phát triển trang nhà hiện diện cùng các trang nhà tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Đảnh lễ trên Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, Chư vị Hộ Pháp, Long Thiên Thánh Chúng, Kim Cang Mật Tích ngày đêm gia trì, hộ niệm. Cảm niệm Ân đức Chư Tôn Đức Tăng Ni, Thiện nam, Thiện nữ, Đồng hương, Đọc giả xa gần hết lòng hỗ trợ.

Kính cầu nguyện trên Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an, Đạo quả viên thành, Phước trí nhị nghiêm, Chúng sanh dị độ. Cầu nguyện quý mạnh thường quân Phật tử xa gần thân tâm thường an lạc, gia đình hưng thịnh, vạn sự cát tường, sở cầu như ý nguyện.

Kính Cảm Bạch
San Jose – Chùa Đại Nhật Như Lai
Vía Quán Thế Âm năm Canh Dần - 2010
Thượng Tọa Thích Thông Đạt

Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome