ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục

Kinh Sách Mật Tông


Reference Book: Mantras and Mudras Symbols by Master Tony Chew (English, PDF, 145 pages, 3.11MB)

New Ngondro Longchen Nyingthig Thầy Hungkar mới soạn tháng 10, 2013 (pdf, 52 trang, 1.62MB)

Phật Giảng Kinh Ma Lợi Chi Thiên (pdf, 5 trang, 135KB)

Ma Lợi Chi Thiên Nhất Ấn Pháp (pdf, 2 trang, 40KB)

Luận Giảng Về Pháp Hành Lokeshvara (pdf, 252 trang, 908KB)

Mật Tạng Liên Hoa Khẩu: Bổn Sư Du Già Vi Diệu Pháp (pdf, 30 trang, 656KB)

Mật Tạng Của Đức Phật Đại Nhật Như Lai: Giản Yếu Pháp Tu Thường Nhật (pdf, 24 trang, 537KB)

Việt-Hoa-Anh-Tây Tạng: Pháp Tu Tiên Yếu Dòng Đại Viên Mãn (pdf, 76 trang, 1.64MB)

Sách Tham Khảo: English - Kun-zang La-may Zhal-lung, part 2 + 3 (pdf, 352 pages, 14.6MB)

Sách Tham Khảo: Bậc Thang Giác Ngộ - Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Lược Luận (pdf, 325 trang, 2.63MB)

Thần Chú Tiếng Sankrit

Văn Thù Chiêm Bốc Pháp

Phụ Lục Phép Tu Bồ Tát Văn Thù Chiêm Bốc Pháp

Mật Giáo Ấn Đồ Tập

Đại Thủ Ấn Và Kinh Mạch

Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome